Wolontariat

Organizacja Wolontariatu św. Elżbiety

Wiek zgłaszających się wolontariuszy

pełnoletność – bez granic wiekowych

Czas poświęcony bliźniemu w potrzebie

indywidualnie ustalany dla każdego

Częstotliwość odwiedzin, pomocy

według możliwości zgłaszającego się Wolontariusza

Zakres pomocy

ustalony po zgłoszeniu, w zależności od miejsca zamieszkania i potrzebującego i Wolontariusza

 Wolontariat św. Elżbiety to dobrowolne, bezinteresowne zaangażowanie się w pomoc udzielaną na rzecz potrzebującego w jego domu. Jednostką koordynującą w/w Wolontariat jest Wspólnota Apostolska św. Elżbiety działająca w Poznaniu – Jeżyce przy Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety,

ul. Kościelna 5.

Wolontariat św. Elżbiety pragnie dalej kontynuować charyzmat Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, który przez pokolenia pielęgnowały zastępy sióstr elżbietanek w różnym czasie, różnym ludziom różnych wyznań.

Motywacja do posługi w wolontariacie św. Elżbiety powinna być ewangeliczna tzn. zniknięcie ze swoimi problemami, ambicjami by pozostał tylko podopieczny ze swoimi potrzebami i swoim sposobem myślenia. Posługa o czystej intencji i służba pełna pokory  połączona z wrażliwością na ludzką krzywdę, gdzie jeden dla drugiego jest darem.

Priorytetowe staje się  dla nas ADSUM - piękny idiom w tłumaczeniu „Jestem dla…” 

 Niech zostanie z nami ADSUM.         

 Nie mogę dać Ci zdrowia, ale mogę pomoc i będę z Tobą w każdy czas.

 

Kim jest Wolontariusz?

 

 

Jest to osoba, która sama zgłosiła się do Wolontariatu św. Elżbiety i w duchu chrześcijańskim chce nieść posługę bliźnim niezależnie od wyznania czy  światopoglądu. Nie jest ograniczona wiekiem min. pełnoletność oraz pełna świadomość czynów
i obowiązków.

Wolontariusz sam indywidualnie ustala swój oferowany czas i zakres obowiązków z Koordynatorem.

 

Kto może zostać

Wolontariuszem?

 • osoby z wykształceniem medycznym;

 • osoby przygotowujące się do tego zawodu;

 • studenci (niekoniecznie kierunków medycznych);

 • emeryci pracujący w w/w branżach;

 • każdy chętny, kto chce poświęcić swój czas, uśmiech, słowo i pomocną dłoń

 

Odpowiedzialność

Wolontariusza

 • osoba zgłaszająca się do  posługi wolontaryjnej jest świadoma pracy zespołowej wg zasad podanych poniżej;

 • Wolontariusz podczas posługi nosi identyfikator;

 • Wolontariusz musi pamiętać, że praca całego zespołu wolontaryjnego opiera się na zaufaniu, wzajemnym szacunku oraz świadomości pełnionej roli;

 • Wolontariusz nie wykonuje czynności, które wymagają uprawnień zawodowych;

 • Wszelka forma posługi opiera się na szacunku do osoby, wolontariusz podejmując działania zawsze czyni to w taki sposób, aby w każdej chwili chory zachował poczucie własnej nienaruszalnej godności i wartości;

 • Wolontariusz przestrzega ustalonych zasad etycznych tzn. zobowiązany  jest do ochrony i zachowania w tajemnicy danych osoby do których zyskuje dostęp w związku z realizacją zadań oraz wszelkich informacji na temat osób na rzecz których świadczy pomoc, ich rodzin oraz  bliskich.

Jakie zadania

objęte są posługą Wolontariusza?

 • towarzyszenie (bycie przy chorym, samotnym) w ich domach;

 • na prośbę pacjenta czytanie książek, czasopism, gra;

 • czuwanie przy chorym, jako element opieki wyręczającej, w ustalonym czasie i pod nieobecność opiekuna;

 • dba o estetykę otoczenia chorego /łóżko, stolik/;

 • na prośbę samotnego chorego pomoc np. przy podaniu herbaty ewentualnie posiłku;

 • na prośbę samotnych pacjentów dokonywanie drobnych zakupów z okazaniem dowodu zakupu-paragonu;

 • w zależności od stanu chorego po uzgodnieniu z rodziną i osobą koordynującą wolontariusz może służyć pomocą przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych /na przykład umycie głowy/;

 • podawanie leków lub pomiar ciśnienia;

 • Wolontariusz jest zobowiązany do zgłoszenia zaobserwowanych niepokojących zachowań czy pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta, w porównaniu do poprzedniej wizyty jeżeli nie został o tym fakcie poinformowany przez np. rodzinę.

 • modlitwa

 • inne

 

Jakie są prawa

Wolontariusza?

 • Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków wykonywania świadczeń;

 • Wolontariusz może liczyć na wsparcie koordynatora oraz innych wolontariuszy, a w uzasadnionych przypadkach również do rozmowy ze specjalistami np. psychologiem na temat swoich odczuć i emocji wynikających z jego posługi chorym;

 • Wolontariusz może przejść fachowe szkolenia na poczet wykonywanej posługi;

 • Wolontariusz może zawiesić posługę na czas określony po uzgodnieniu z osobą koordynującą;

 • Wolontariusz może odmówić wykonania zaproponowanej pracy jeśli jest to sprzeczne z jego przekonaniami, charakterem lub jeśli odmowa wynika z innych istotnych dla niego przyczyn.

 

Jakie są obowiązki Wolontariusza?

 • Wolontariusz sumiennie i starannie wywiązuje się z obowiązków do których się zobowiązał;

 • Wolontariusz zobowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych zebraniach i szkoleniach;

 • Wolontariusz prowadzi do celów własnych tzw. dzienniczek posługi /gdzie rejestruje datę pobytu, czas, wykonane zadanie, ogólny stan chorego/. W dokumentację tą w uzasadnionych sytuacjach mogą mieć wgląd – Siostra odpowiedzialna i koordynator

 • Wolontariusz, w sytuacji jeżeli nie może odwiedzić chorego i wykonać posługi z powodów losowych stara się o zastępstwo, a jeżeli jest to niemożliwe informuje o tym chorego i koordynatora.

Zachowanie Wolontariusza

 • Swojej smutki zostawiamy przed progiem miejsca pobytu chorego. Pacjent potrzebuje wsparcia, radości,
  a nie dodatkowych problemów;

 • Nie biegamy, ten czas jest już zarezerwowany;

 • Słuchamy uważnie, pacjent oczekuje wysłuchania, dając wolontariuszowi cząstkę siebie;

 • Traktujemy pacjenta z szacunkiem;

 • Dajemy z siebie ile możemy dać, nie obiecujemy jeśli nie jesteśmy czegoś pewni;

 • Nie robimy niczego na siłę, wszystko po uzgodnieniu z pacjentem, bez przymuszenia go;

 • Wczuwamy się w nastrój i oczekiwania chorego, niekiedy cisza jest bardziej wymowna;

 • Możemy chwycić pacjenta za rękę, pogłaskać, dotyk bardzo wiele znaczy, chyba, że pacjent  tego sobie nie życzy;

 • Mówimy krótkimi prostymi zdaniami, w sposób łagodny, bez napastliwości i oznak gniewu ale wyraźnie i dostatecznie głośno;

 • Bądźmy ostrożni w odgadywaniu co chory chciał powiedzieć lub miał na myśli lub kończeniu za niego zdania;

 • Unikamy komentarzy typu – „a nie mówiłam”, „nie pamiętasz”, „już o to pytałeś”;

 • Używamy słownictwa, które jest dla chorego zrozumiałe, jednocześnie unikając zdrobnień oraz sposobu mówienia charakterystycznego w kontakcie z dzieckiem;

 • Przy nie zrozumieniu ze strony chorego należy polecenia powtarzać wielokrotnie, a jeżeli chory ciągle zadaję te same pytania staramy się odwrócić jego uwagę;

 • Pytania formułujemy tak żeby odpowiedź mogła ograniczać się do słowa tak lub nie na przykład „zjesz kanapkę zamiast – co zjesz na kolację lub ograniczała wybór do dwóch opcji zjesz kanapkę z serem czy z szynką” /oczywiście to przykład uzmysławiający zagadnienie/

 • Aby ułatwić orientację w czasie i pomóc odnaleźć się w rytmie dnia mówimy z określeniem pory dnia np. już czas na obiad, albo pięknie jest się spotkać po południu;

 • Zachęcamy chorego do aktywności językowej, okazujemy zainteresowanie, podtrzymujemy rozmowę, ale staramy się nie przerywać;

 • Można odwoływać się do znanych utrwalonych tekstów na przykład piosenek, wierszy;

 • Należy pamiętać, że chory ma w dalszym ciągu swoje emocje więc zachowujmy się z empatią, zrozumieniem oraz delikatnością;

 • Nie dyskutujemy o chorym w obecności chorego;

 • Jeżeli chory w czymś się myli nie staramy się za wszelką cenę wyprowadzać go z błędu.

Zostań Wolontariuszem!

Zgłoszenia do Wolontariatu przyjmujemy:

 

1. telefonicznie:

 • Koordynator Wolontariatu- tel. 692 444 655

 • Siostra Odpowiedzialna - tel. 782 386 169

2. osobiście w siedzibie Wolontariatu:

 

 • Siostry Elżbietanki, Poznań – ul. Kościelna 5  (Dom na placu za kościołem)

3. poprzez formularz zgłoszeniowy (po prawej stronie)

Folmularz zgłoszeniowy

dla Wolontariuszy

Miejsce spotkania Wolontariatu

Siostry Elżbietanki,

Poznań – ul. Kościelna 5 

(Dom na placu za kościołem)